s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - nhà báo Nguyễn Khắc Toàn tại Hà Nội, Việt Nam - 06/06/2017