s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa từ Việt Nam - 12/07/2017