s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam - 01/08/2017