s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam - 05/01/2018