s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn ông Trần Hùng và ông Đặng Quốc Việt về buổi biểu tình ngày 10/06 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ - 08/06/2018