s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn hội thoại về phim The Vietnam War Through Our Eyes cùng ông Nguyễn Ngọc Bảo và Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng - 26/02/2019