s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn Linh mục Phạm Hữu Tâm và Linh mục Nguyễn Thế Phong từ Mexico City - 12/07/2019