s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn các ông Trần Trí, Nguyễn Văn Thắng, Đỗ Minh Đức, và Ngô Quốc Lân v/v bầu cử HĐĐDCĐ - 29/10/2019