s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn ông Vũ Huynh Trưởng từ California, bà Mai Hoa từ Houston, và ông Vương Kỳ Sơn từ New Orleans về cuộc tuần hành ủng hộ TT Trump tại DC - 11/11/2020