s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn thị trưởng Tạ Đức Trí và luật sư Nguyễn Quốc Lân v/v xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị - 06/07/2021