s5 logo

Chương trình phỏng vấn thị trưởng Westminster, Tạ Đức Trí và luật sư Trần Thái Văn từ California - 17/09/2021