s5 logo

Chương trình phỏng vấn ca nhạc sĩ Nam Lộc về lời kêu gọi giúp đỡ cho các thương phế binh quân lực VNCH còn kẹt lại tại Việt Nam - 15/10/2021