s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn Học Giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản - 10/10/2017