s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam - 10/11/2017